سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

لیست کامل شیرموتوری زیمنس (2)

 

 

لیست کامل شیرموتوری زیمنس قسمت دوم

Valves and actuators - Building Technologies - Siemens

 

VVF22.100-160

2-Port valve PN6 with flanges DN100

VVF22.25-10

2-Port valve PN6 with flanges DN25

VVF22.25-2.5

2-Port valve PN6 with flanges DN25

VVF22.25-4

2-Port valve PN6 with flanges DN25

VVF22.25-6.3

2-Port valve PN6 with flanges DN25

VVF22.40-16

2-Port valve PN6 with flanges DN40

VVF22.40-25

2-Port valve PN6 with flanges DN40

VVF22.50-40

2-Port valve PN6 with flanges DN50

VVF22.65-63

2-Port valve PN6 with flanges DN65

VVF22.80-100

2-Port valve PN6 with flanges DN80

VVF32.100-160

2-Port valve PN10 with flanges DN100

VVF32.125-250

2-Port valve PN10 with flanges DN125

VVF32.150-400

2-Port valve PN10 with flanges DN150

VVF32.15-2.5

2-Port valve PN10 with flanges DN15

VVF32.15-4

2-Port valve PN10 with flanges DN15

VVF32.25-10

2-Port valve PN10 with flanges DN25

VVF32.25-6.3

2-Port valve PN10 with flanges DN25

VVF32.40-16

2-Port valve PN10 with flanges DN40

VVF32.40-25

2-Port valve PN10 with flanges DN40

VVF32.50-40

2-Port valve PN10 with flanges DN50

VVF32.65-63

2-Port valve PN10 with flanges DN65

VVF32.80-100

2-Port valve PN10 with flanges DN80

VVF42.100-125

2-Port valve PN16 with flanges DN100

VVF42.100-160

2-Port valve PN16 with flanges DN100

VVF42.100-160K

2-Port valve PN16 with flanges DN100

VVF42.125-200

2-Port valve PN16 with flanges DN125

VVF42.125-250

2-Port valve PN16 with flanges DN125

VVF42.125-250K

2-Port valve PN16 with flanges DN125

VVF42.150-315

2-Port valve PN16 with flanges DN150

VVF42.150-360K

2-Port valve PN16 with flanges DN150

VVF42.150-400

2-Port valve PN16 with flanges DN150

VVF42.15-1.6

2-Port valve PN16 with flanges DN15

VVF42.15-2.5

2-Port valve PN16 with flanges DN15

VVF42.15-4

2-Port valve PN16 with flanges DN15

VVF42.25-10

2-Port valve PN16 with flanges DN25

VVF42.25-6.3

2-Port valve PN16 with flanges DN25

VVF42.32-16

2-Port valve PN16 with flanges DN32

VVF42.40-16

2-Port valve PN16 with flanges DN40

VVF42.40-25

2-Port valve PN16 with flanges DN40

VVF42.50-31.5

2-Port valve PN16 with flanges DN50

VVF42.50-40

2-Port valve PN16 with flanges DN50

VVF42.50-40K

2-Port valve PN16 with flanges DN50

VVF42.65-50

2-Port valve PN16 with flanges DN65

VVF42.65-63

2-Port valve PN16 with flanges DN65

VVF42.65-63K

2-Port valve PN16 with flanges DN65

VVF42.80-100

2-Port valve PN16 with flanges DN80

VVF42.80-100K

2-Port valve PN16 with flanges DN80

VVF42.80-80

2-Port valve PN16 with flanges DN80

VVF43.100-125

2-Port valve PN16 with flanges DN100

VVF43.100-150K

2-port valve DN100 with flanegconnection PN16, pressure compensated

VVF43.100-160

2-Port valve PN16 with flanges DN100

VVF43.125-200

2-Port valve PN16 with flanges DN125

VVF43.125-220K

2-port valve DN125 with flanegconnection PN16, pressure compensated

VVF43.125-250

2-Port valve PN16 with flanges DN125

VVF43.150-315

2-Port valve PN16 with flanges DN150

VVF43.150-315K

2-port valve DN150 with flanegconnection PN16, pressure compensated

VVF43.150-400

2-Port valve PN16 with flanges DN150

VVF43.65-50

2-Port valve PN16 with flanges DN65

VVF43.65-63

2-Port valve PN16 with flanges DN65

VVF43.65-63K

2-Port valve PN16 with pressure compensa

VVF43.80-100

2-Port valve PN16 with flanges DN80

VVF43.80-100K

2-Port valve PN16 with pressure compensa

VVF43.80-80

2-Port valve PN16 with flanges DN80

VVF53.100-150K

2-port valve DN100 with flanegconnection PN25, pressure compensated

VVF53.100-160

2-Port valve PN25 with flanges DN100

VVF53.125-220K

2-port valve DN125 with flanegconnection PN25, pressure compensated

VVF53.125-250

2-Port valve PN25 with flanges DN125

VVF53.15-0.16

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-0.2

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-0.25

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-0.32

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-0.4

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-0.5

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-0.63

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-0.8

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.150-315K

2-port valve DN150 with flanegconnection PN25, pressure compensated

VVF53.150-400

2-Port valve PN25 with flanges DN150

VVF53.15-1

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-1.25

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-1.6

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-2

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-2.5

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-3.2

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.15-4

2-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VVF53.20-6.3

2-Port valve PN25/16 with flanges DN20

VVF53.25-10

2-Port valve PN25/16 with flanges DN25

VVF53.25-5

2-Port valve PN25/16 with flanges DN25

VVF53.25-6.3

2-Port valve PN25/16 with flanges DN25

VVF53.25-8

2-Port valve PN25/16 with flanges DN25

VVF53.32-16

2-Port valve PN25/16 with flanges DN32

VVF53.40-12.5

2-Port valve PN25/16 with flanges DN40

VVF53.40-16

2-Port valve PN25/16 with flanges DN40

VVF53.40-20

2-Port valve PN25/16 with flanges DN40

VVF53.40-25

2-Port valve PN25/16 with flanges DN40

VVF53.50-31.5

2-Port valve PN25/16 with flanges DN50

VVF53.50-40

2-Port valve PN25/16 with flanges DN50

VVF53.50-40K

2-Port valve PN25 with pressure compensa

VVF53.65-63

2-Port valve PN25 with flanges DN65

VVF53.65-63K

2-Port valve PN25 with pressure compensa

VVF53.80-100

2-Port valve PN25 with flanges DN80

VVF53.80-100K

2-Port valve PN25 with pressure compensa

VVF61.09

2-port contr valve PN40, DN15, kvs 0.16, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.10

2-port contr valve PN40, DN15, kvs 0.30, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.11

2-port contr valve PN40, DN15, kvs 0.45, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.12

2-port contr valve PN40, DN15, kvs 0.70, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.13

2-port control valve PN40, DN15, kvs 1.2, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.14

2-port control valve PN40, DN15, kvs 1.9, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.15

2-port control valve PN40, DN15, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.152

2-port control valve PN40, DN15, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.23

2-port control valve PN40, DN25, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.232

2-port control valve PN40, DN25, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.24

2-port control valve PN40, DN25, kvs 5.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.242

2-port control valve PN40, DN25, kvs 5.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.25

2-port control valve PN40, DN25, kvs 7.5, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.252

2-port control valve PN40, DN25, kvs 7.5, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.39

2-port control valve PN40, DN40, kvs 12, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.392

2-port control valve PN40, DN40, kvs 12, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.40

2-port control valve PN40, DN40, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.402

2-port control valve PN40, DN40, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.49

2-port control valve PN40, DN50, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.492

2-port control valve PN40, DN50, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.50

2-port control valve PN40, DN50, kvs 31, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.502

2-port control valve PN40, DN50, kvs 31, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.65

2-port control valve PN40, DN65, kvs 49, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.652

2-port control valve PN40, DN65, kvs 49, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.80

2-port control valve PN40, DN80, kvs 78, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.802

2-port control valve PN40, DN80, kvs 78, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.90

2-port contr valve PN40, DN100, kvs 124, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.902

2-port contr valve PN40, DN100, kvs 124, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.91

2-port contr valve PN40, DN125, kvs 200, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.912

2-port contr valve PN40, DN125, kvs 200, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVF61.92

2-port contr valve PN40, DN150, kvs 300, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VVF61.922

2-port contr valve PN40, DN150, kvs 300, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VVG41.11

2-port contr valve PN16, DN15, kvs 0.63, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.12

2-port control valve PN16, DN15, kvs 1.0, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.13

2-port control valve PN16, DN15, kvs 1.6, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.14

2-port control valve PN16, DN15, kvs 2.5, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.15

2-port control valve PN16, DN15, kvs 4.0, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.20

2-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.25

2-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.32

2-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.40

2-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG41.50

2-port control valve PN16, DN50, kvs 40, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VVG44.15-0.25

2-port control valve PN16, DN15, kvs0.25, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.15-0.4

2-port control valve PN16, DN15, kvs 0.4, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.15-0.63

2-port control valve PN16, DN15, kvs0.63, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.15-1

2-port control valve PN16, DN15, kvs 1.0, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.15-1.6

2-port control valve PN16, DN15, kvs 1.6, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.15-2.5

2-port control valve PN16, DN15, kvs 2.5, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.15-4

2-port control valve PN16, DN15, kvs 4.0, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.20-6.3

2-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.25-10

2-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.32-16

2-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG44.40-25

2-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C

VVG55.15-0.25

2-port control valve PN40, DN15, kvs0.25, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C

VVG55.15-0.4

2-port control valve PN40, DN15, kvs 0.4, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C

VVG55.15-0.63

2-port control valve PN40, DN15, kvs0.63, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C

VVG55.15-1

2-port control valve PN40, DN15, kvs 1.0, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C

VVG55.15-1.6

2-port control valve PN40, DN15, kvs 1.6, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C

VVG55.15-2.5

2-port control valve PN40, DN15, kvs 2.5, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C

VVG55.20-4

2-port control valve PN40, DN20, kvs 4.0, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C

VVG55.25-6.3

2-port control valve PN40, DN25, kvs 6.3, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C

VVI46.15

2-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 2, female threaded G1/2", Temp. 1 - 110°C

VVI46.20

2-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 3.5, female threaded G3/4", Temp. 1 - 110°C

VVI46.25

2-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 5, female threaded G1", Temp. 1 - 110°C

VVP45.10-0.25

2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.25, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP45.10-0.4

2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.4, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP45.10-0.63

2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.63, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP45.10-1

2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 1, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP45.10-1.6

2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 1.6, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP45.15-2.5

2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 2.5, threaded G3/4", 1 - 110°C

VVP45.20-4

2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 4, threaded G1", 1 - 110°C

VVP45.25-10

2-port control valve, PN16, Kvs 10, threaded G1", 1 - 110°C

VVP45.25-6.3

2-port control valve, PN16, Kvs 6.3, threaded G1", 1 - 110°C

VVP45.32-16

2-port control valve, PN16, Kvs 16, threaded G5/4", 1 - 110°C

VVP45.40-25

2-port control valve, PN16, Kvs 25, threaded G1 1/2", 1 - 110°C

VVP47.10-0.25

2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.25, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP47.10-0.4

2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.4, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP47.10-0.63

2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.63, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP47.10-1

2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 1, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP47.10-1.6

2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 1.6, threaded G1/2", 1 - 110°C

VVP47.15-2.5

2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 2.5, threaded G3/4", 1 - 110°C

VVP47.20-4

2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 4, threaded G1", 1 - 110°C

VXF22.100-160

3-Port valve PN6 with flanges DN100

VXF22.25-10

3-Port valve PN6 with flanges DN25

VXF22.25-2.5

3-Port valve PN6 with flanges DN25

VXF22.25-4

3-Port valve PN6 with flanges DN25

VXF22.25-6.3

3-Port valve PN6 with flanges DN25

VXF22.40-16

3-Port valve PN6 with flanges DN40

VXF22.40-25

3-Port valve PN6 with flanges DN40

VXF22.50-40

3-Port valve PN6 with flanges DN50

VXF22.65-63

3-Port valve PN6 with flanges DN65

VXF22.80-100

3-Port valve PN6 with flanges DN80

VXF32.100-160

3-Port valve PN10 with flanges DN100

VXF32.125-250

3-Port valve PN10 with flanges DN125

VXF32.150-400

3-Port valve PN10 with flanges DN150

VXF32.15-2.5

3-Port valve PN10 with flanges DN15

VXF32.15-4

3-Port valve PN10 with flanges DN15

VXF32.25-10

3-Port valve PN10 with flanges DN25

VXF32.25-6.3

3-Port valve PN10 with flanges DN25

VXF32.40-16

3-Port valve PN10 with flanges DN40

VXF32.40-25

3-Port valve PN10 with flanges DN40

VXF32.50-40

3-Port valve PN10 with flanges DN50

VXF32.65-63

3-Port valve PN10 with flanges DN65

VXF32.80-100

3-Port valve PN10 with flanges DN80

VXF42.100-125

3-Port valve PN16 with flanges DN100

VXF42.100-160

3-Port valve PN16 with flanges DN100

VXF42.125-200

3-Port valve PN16 with flanges DN125

VXF42.125-250

3-Port valve PN16 with flanges DN125

VXF42.150-315

3-Port valve PN16 with flanges DN150

VXF42.15-1.6

3-Port valve PN16 with flanges DN15

VXF42.15-2.5

3-Port valve PN16 with flanges DN15

VXF42.15-4

3-Port valve PN16 with flanges DN15

VXF42.25-10

3-Port valve PN16 with flanges DN25

VXF42.25-6.3

3-Port valve PN16 with flanges DN25

VXF42.40-16

3-Port valve PN16 with flanges DN40

VXF42.40-25

3-Port valve PN16 with flanges DN40

VXF42.50-31.5

3-Port valve PN16 with flanges DN50

VXF42.50-40

3-Port valve PN16 with flanges DN50

VXF42.65-50

3-Port valve PN16 with flanges DN65

VXF42.65-63

3-Port valve PN16 with flanges DN65

VXF42.80-100

3-Port valve PN16 with flanges DN80

VXF42.80-80

3-Port valve PN16 with flanges DN80

VXF43.100-160

3-Port valve PN16 with flanges DN100

VXF43.125-250

3-Port valve PN16 with flanges DN125

VXF43.150-400

3-Port valve PN16 with flanges DN150

VXF43.65-63

3-Port valve PN16 with flanges DN65

VXF43.80-100

3-Port valve PN16 with flanges DN80

VXF53.100-160

3-Port valve PN25 with flanges DN100

VXF53.125-250

3-Port valve PN25 with flanges DN125

VXF53.150-400

3-Port valve PN25 with flanges DN150

VXF53.15-1.6

3-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VXF53.15-2.5

3-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VXF53.15-4

3-Port valve PN25/16 with flanges DN15

VXF53.20-6.3

3-Port valve PN25/16 with flanges DN20

VXF53.25-10

3-Port valve PN25/16 with flanges DN25

VXF53.25-6.3

3-Port valve PN25/16 with flanges DN25

VXF53.32-16

3-Port valve PN25/16 with flanges DN32

VXF53.40-16

3-Port valve PN25/16 with flanges DN40

VXF53.40-25

3-Port valve PN25/16 with flanges DN40

VXF53.50-40

3-Port valve PN25/16 with flanges DN50

VXF53.65-63

3-Port valve PN25 with flanges DN65

VXF53.80-100

3-Port valve PN25 with flanges DN80

VXF61.142

3-port control valve PN40, DN15, kvs 1.9, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.15

3-port control valve PN40, DN15, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.152

3-port control valve PN40, DN15, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.24

3-port control valve PN40, DN25, kvs 5.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.242

3-port control valve PN40, DN25, kvs 5.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.25

3-port control valve PN40, DN25, kvs 7.5, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.252

3-port control valve PN40, DN25, kvs 7.5, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.39

3-port control valve PN40, DN40, kvs 12, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.392

3-port control valve PN40, DN40, kvs 12, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.40

3-port control valve PN40, DN40, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.402

3-port control valve PN40, DN40, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.50

3-port control valve PN40, DN50, kvs 31, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.502

3-port control valve PN40, DN50, kvs 31, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.65

3-port control valve PN40, DN65, kvs 49, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.652

3-port control valve PN40, DN65, kvs 49, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.80

3-port control valve PN40, DN80, kvs 78, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.802

3-port control valve PN40, DN80, kvs 78, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.90

3-port contr valve PN40, DN100, kvs 124, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.902

3-port contr valve PN40, DN100, kvs 124, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.91

3-port contr valve PN40, DN125, kvs 200, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.912

3-port contr valve PN40, DN125, kvs 200, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXF61.92

3-port contr valve PN40, DN150, kvs 300, flanged,  Temp. -25°C - +220°C

VXF61.922

3-port contr valve PN40, DN150, kvs 300, flanged,  Temp. -25°C - +350°C

VXG41.1301

3-port control valve PN16, DN15, kvs 1.6, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass

VXG41.1401

3-port control valve PN16, DN15, kvs 2.5, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass

VXG41.15

3-port control valve PN16, DN15, kvs 4.0, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VXG41.1501

3-port control valve PN16, DN15, kvs 4.0, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass

VXG41.20

3-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VXG41.2001

3-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass

VXG41.25

3-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VXG41.2501

3-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass

VXG41.32

3-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VXG41.3201

3-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass

VXG41.40

3-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VXG41.4001

3-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass

VXG41.50

3-port control valve PN16, DN50, kvs 40, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C

VXG41.5001

3-port control valve PN16, DN50, kvs 40, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass

VXG44.15-0.25

3-port contr valve PN16, DN15, kvs 0.25, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.15-0.4

3-port control valve PN16, DN15, kvs 0.4, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.15-0.63

3-port contr valve PN16, DN15, kvs 0.63, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.15-1

3-port control valve PN16, DN15, kvs 1, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.15-1.6

3-port control valve PN16, DN15, kvs 1.6, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.15-2.5

3-port control valve PN16, DN15, kvs 2.5, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.15-4

3-port control valve PN16, DN15, kvs 4, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.20-6.3

3-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.25-10

3-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.32-16

3-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXG44.40-25

3-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C

VXI46.15

3-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 3, female threaded G1/2", Temp. 1 - 110°C

VXI46.20

3-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 3.5, female threaded G3/4", Temp. 1 - 110°C

VXI46.25

3-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 5, female threaded G1", Temp. 1 - 110°C

VXP45.10-0.25

3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.25, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP45.10-0.4

3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.4, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP45.10-0.63

3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.63, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP45.10-1

3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 1, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP45.10-1.6

3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 1.6, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP45.15-2.5

3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 2.5, threaded G3/4", 1 - 110°C

VXP45.20-4

3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 4, threaded G1", 1 - 110°C

VXP45.25-10

3-port control valve, PN16, Kvs 10, threaded G1", 1 - 110°C

VXP45.25-6.3

3-port control valve, PN16, Kvs 6.3, threaded G1", 1 - 110°C

VXP45.32-16

3-port control valve, PN16, Kvs 16, threaded G5/4", 1 - 110°C

VXP45.40-25

3-port control valve, PN16, Kvs 25, threaded G1 1/2", 1 - 110°C

VXP47.10-0.25

3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.25, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP47.10-0.4

3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.4, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP47.10-0.63

3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.63, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP47.10-1

3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 1, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP47.10-1.6

3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 1.6, threaded G1/2", 1 - 110°C

VXP47.15-2.5

3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 2.5, threaded G3/4", 1 - 110°C

VXP47.20-4

3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 4, threaded G1", 1 - 110°C

ZM200/A

Housing, valve. 0..10VDC. IP31. 120 w.

WZT-K1

Ball valve 1" for sensor M10x1, L=28mm, 130°C

WZT-K12

Ball valve 1/2" for sensor M10x1, L=28mm, 130°C

WZT-K34

Ball valve 3/4" for sensor M10x1, L=28mm, 130°C

 

 

 

 


 

جهت استعلام قیمت و موجودی، اینجا را کلیک کنید.