سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

لیست کامل سنسور های زیمنس

 

 

 

 

 

 

لیست کامل تجهیزات سنسورهای زیمنس

 

Sensor - Building Technologies – Siemens

 

 

 

 

 

QAA70

Room sensor  , PPS

QAC31/101

Outside temperature sensor, -50..+60 °C, NTC 575 Ω at 20°C

QAC34/101

Outside temperature sensor, -50..+70 °C, NTC 1000 Ω at 25°C

QAD21/201

Clamp-on temperature sensor, NI 1000 Ω at 0°C, -30..+130 °C 

QAD21/209

Clamp-on temperature sensor, NI 1000 Ω at 0°C, -30..+130 °C 

QAD26.220/109

Clamp-on temperature sensor, NI 1000 Ω at 0°C 

QAD26.220/209

Clamp-on temperature sensor, NI 1000 Ω at 0°C 

QAD36/101

Clamp-on temperature sensor, NTC 10 kΩ at 25°C

QAL36.225

Universal temp. sensor

QAM9020.200

Duct temperature sensor, LG-Ni1000

QAM9020.400

Duct temperature sensor, LG-Ni1000

QAM9120.040

Duct temperature sensor, LG-Ni1000

QAZ21.5120

Cable temperature sensor

QAZ21.5220

Cable temperature sensor

QAZ21.5240

Cable temperature sensor

QAZ21.5260

Cable temperature sensor

QAZ21.681/101

Cable temperature sensor

QAZ21.682/101

Cable temperature sensor, Refrigerant sensor 

QAZ36.481/101

Cable temperature sensor

QAZ36.522/109

Cable temperature sensor

QAZ36.526/109

Cable temperature sensor

QMX3.P30

QMX3.P30  Wall mounted room temperature senSor

QMX3.P70

QMX3.P70  Wall mounted room multi sensor T/H/AQ

AQF3153

Test set fixed-value sensor tips Humidity-/Temp

AQR2530NNW

AQR2530NNW  Flushmounted sensor Front

AQR2531ANW

AQR2531ANW  flushmounted sensors Tpa

AQR2531BNW

AQR2531BNW  flushmounted sensors Tpa

AQR2531FNW

AQR2531FNW  flushmounted sensors Tpa

AQR2532NNW

AQR2532NNW  Flushmounted sensor Front

AQR2533NNW

AQR2533NNW  Flushmounted sensor Front mo

AQR2534ANW

AQR2534ANW  Flushmounted sensor Front mo

AQR2534FNW

AQR2534FNW  Flushmounted sensor Front mo

AQR2535NNW

AQR2535NNW  Flushmounted sensor Front mo

AQR2540NF

AQR2540NH  Flushmounted sensor Base modu

AQR2540NH

AQR2540NH  Flushmounted sensor Base modu

AQR2546NF

AQR2546NF  Flushmounted sensor Back 70x7

AQR2546NH

AQR2546NH  Flushmounted sensor Back 83x8

AQR2547NF

AQR2547NF  Flushmounted sensor Back 70x7

AQR2547NH

AQR2547NH  Flushmounted sensor Back 83x8

AQR2548NF

AQR2548NF  Flushmounted sensor Back 70x7

AQR2548NH

AQR2548NH  Flushmounted sensor Back 83x8

AQY2010

Remote sensing cable 3m for sensor tip

FGT-PT1000

Flue Gas Sensor PT1000, range -20 to 400

FK-PZ1

Air Duct Probe Nickel Steel, for sensors & press. switches

FK-PZ2

Air Duct Probe Aluminium, for sensors & press. switches

FK-PZ3

Air Duct Probe Plastic, for sensors & press. switches

FK-TP/200

HQ Duct Sensor PT100, 200mm range -60 to 300

FT-TP/100

Immersion Sensor PT100 , 100mm range -100 to 450

FT-TP/400

Immersion Sensor PT100 , 400mm range -100 to 451

QAA2010

Room temperature sensor / PT100, range 0 to 50

QAA2012

Room temperature sensor / PT1000, range 0 to 50

QAA2030

Room temperature sensor / NTC10k, range 0 to 50

QAA2061

Room temperature sensor / 0-10V, range 0 to 50

QAA2061D

Room Temperature Sensor 0-10V, range 0 to 50 + display

QAA2071

Room temperature sensor / 4-20mA, range 0 to 50

QAA24

Room temperature sensor / Ni1000, range 0...50°C

QAA25

Room temp sensor  + adjuster/ Ni1000, range 5...35°C

QAA26

Room temp sensor  + adjuster/ Ni1000, range 5...30°C

QAA27

Room temp sensor  + adjuster/ Ni1000, range 0 to 50

QAA32

Room temperature sensor / NTC10k, range -50 to 40

QAC2010

Outside temperature sensor / PT100, range -50 to 70

QAC2012

Outside temperature sensor / PT1000, range -50 to 70

QAC2030

Outside temperature sensor / NTC10k, range -50 to 70

QAC22

Outside temperature sensor / Ni1000, range -50 to 70

QAC3161

HQ Outside temp sensor / 0-10V, range -50 to 50

QAC3171

HQ Outside temp sensor / 4-20mA, range -50 to 50

QAC32

HQ Outside temp sensor / NTC575, range -50 to 70

QAD2010

Clamp-on temp sensor / PT100, range -30 to 130

QAD2012

Clamp-on temp sensor / PT1000, range -30 to 130

QAD2030

Clamp-on temp sensor / NTC10k, range -30 to 130

QAD22

Clamp-on temp sensor / Ni1000, range -30 to 130

QAD26.220

Clamp-on temp sensor / Ni1000, range -35 to 90

QAE2111.015

Immersion temp sensor / PT100, 150mm range -30 to 130

QAE2112.010

Immersion temp sensor / PT1000, 100mm range -30 to 130

QAE2112.015

Immersion temp sensor / PT1000, 150mm range -30 to 130

QAE2120.010

Immersion temp sensor / Ni1000, 100mm range -30 to 130

QAE2120.015

Immersion temp sensor / Ni1000, 150mm range -30 to 130

QAE2121.010

Immersion temp sensor / Ni1000, 100mm range -30 to 130

QAE2121.015

Immersion temp sensor / Ni1000, 150mm range -30 to 130

QAE2130.010

Immersion temp sensor / NTC10k, 100mm range -30 to 125

QAE2130.015

Immersion temp sensor / NTC10k, 150mm range -30 to 125

QAE2164.010

Immersion temp sensor / 0-10V, 100mm range -10 to 120

QAE2164.015

Immersion temp sensor / 0-10V, 150mm range -10 to 120

QAE2174.010

Immersion temp sensor / 4-20mA, 100mm range -10 to 120

QAE2174.015

Immersion temp sensor / 4-20mA, 150mm range -10 to 120

QAE26.9

Immersion Temperature Sensor

QAE26.90

Immersion temp sensor / Ni1000, 15-65mm direct .Range -50 to 180

QAE26.91

Immersion temp sensor / Ni1000, 15-125mm direct .Range -50 to 180

QAE26.93

Immersion temp sensor / Ni1000, 15-240mm direct .Range -50 to 180

QAE26.95

Immersion temp sensor / Ni1000, 15-465mm direct .Range -50 to 180

QAE3010.010

HQ Immersion temp sensor / PT100, 100mm range -50 to 200

QAE3010.016

HQ Immersion temp sensor / PT100, 160mm range -50 to 200

QAE3075.010

HQ Immersion temp sensor / 4-20mA, 100mm range 0 to 200

QAE3075.016

HQ Immersion temp sensor / 4-20mA, 160mm range 0 to 200

QAH11

Temperature sensor range 0 to 40, for t/stat aux input, spade

QAH11.1

Temperature sensor range 0 to 40, for t/stat aux input, ferrule

QAM2110.040

Duct temp sensor / PT100, 400mm range -50 to 80

QAM2112.040

Duct temp sensor / PT1000, 400mm range -50 to 80

QAM2112.200

Duct temp sensor / PT1000, 2000mm range -50 to 80

QAM2120.040

Duct temp sensor / Ni1000, 400mm range -50 to 80

QAM2120.200

Duct temp sensor / Ni1000, 2000mm range -50 to 80

QAM2120.600

Duct temp sensor / Ni1000, 6000mm range -50 to 80

QAM2130.040

Duct temp sensor / NTC10k, 400mm range -40 to 80

QAM2161.040

Duct temp sensor / 0-10V, 400mm range -50 to 50

QAM2171.040

Duct temp sensor / 4-20mA, 400mm range -50 to 50

QAP1030.200

Cable temp sensor / NTC10k, 2000mm range -25 to 95

QAP2010.150

Cable temp sensor / PT100, 1500mm range -30 to 130

QAP2012.150

Cable temp sensor / PT1000, 1500mm range -30 to 130

QAP21.2

Cable temp sensor / Ni1000, 1500mm range -30 to 180, solar

QAP21.3

Cable temp sensor / Ni1000, 1500mm range -30 to 130

QAP21.3/8000

Cable temp sensor / Ni1000, 8000mm range -30 to 130

QAP22

Cable temp sensor / Ni1000, 2000mm range -25 to 95

QAT22

Window temp sensor / Ni1000, range -10 to 50

QBE2003-P1

QBE2003-P1 Pressure sensor for liquidsan

QBE2003-P1.6

QBE2003-P1.6 Pressure sensor for liquids

QBE2003-P10

QBE2003-P10 Pressure sensor for liquidsa

QBE2003-P16

QBE2003-P16 Pressure sensor for liquidsa

QBE2003-P2.5

QBE2003-P2.5 Pressure sensor for liquids

QBE2003-P25

QBE2003-P25 Pressure sensor for liquidsa

QBE2003-P4

QBE2003-P4 Pressure sensor for liquidsan

QBE2003-P40

QBE2003-P40 Pressure sensor for liquidsa

QBE2003-P6

QBE2003-P6 Pressure sensor for liquidsan

QBE2003-P60

QBE2003-P60 Pressure sensor for liquidsa

QBE2004-P10U

QBE2004-P10U Pressure sensor forrefriger

QBE2004-P25U

QBE2004-P25U Pressure sensor forrefriger

QBE2004-P30U

QBE2004-P30U Pressure sensor forrefriger

QBE2004-P60U

QBE2004-P60U Pressure sensor forrefriger

QBE2103-P1

QBE2103-P1 Pressure sensor for liquidsan

QBE2103-P1.6

QBE2103-P1.6 Pressure sensor for liquids

QBE2103-P10

QBE2103-P10 Pressure sensor for liquidsa

QBE2103-P16

QBE2103-P16 Pressure sensor for liquidsa

QBE2103-P2.5

QBE2103-P2.5 Pressure sensor for liquids

QBE2103-P25

QBE2103-P25 Pressure sensor for liquidsa

QBE2103-P4

QBE2103-P4 Pressure sensor for liquidsan

QBE2103-P40

QBE2103-P40 Pressure sensor for liquidsa

QBE2103-P6

QBE2103-P6 Pressure sensor for liquidsan

QBE2103-P60

QBE2103-P60 Pressure sensor for liquidsa

QBE2104-P10U

QBE2104-P10U Pressure sensor forrefriger

QBE2104-P25U

QBE2104-P25U Pressure sensor forrefriger

QBE2104-P30U

QBE2104-P30U Pressure sensor forrefriger

QBE2104-P60U

QBE2104-P60U Pressure sensor forrefriger

QBE3000-D1

Differential Pressure Sensor  0 …   1 bar, DC 0 10 V

QBE3000-D1.6

Differential Pressure Sensor 0 … 1.6 bar, DC 0 … 10 V

QBE3000-D10

Differential Pressure Sensor 0 … 10 bar, DC 0 … 10 V

QBE3000-D16

Differential Pressure Sensor 0 … 16 bar, DC 0 … 10 V

QBE3000-D2.5

Differential Pressure Sensor 0 … 2.5 bar, DC 0 … 10 V

QBE3000-D4

Differential Pressure Sensor 0 …   4 bar, DC 0 … 10 V

QBE3000-D6

Differential Pressure Sensor 0 …   6 bar, DC 0 … 10 V

QBE3100-D1

Differential Pressure Sensor  0 …   1 bar, DC 4 … 20 mA

QBE3100-D1.6

Differential Pressure Sensor 0 … 1.6 bar, DC 4 … 20 mA

QBE3100-D10

Differential Pressure Sensor 0 … 10 bar, DC 4 … 20 mA

QBE3100-D16

Differential Pressure Sensor 0 … 16 bar, DC 4 … 20 mA

QBE3100-D2.5

Differential Pressure Sensor 0 … 2.5 bar, DC 4 … 20 mA

QBE3100-D4

Differential Pressure Sensor 0 …   4 bar, DC 4 … 20 mA

QBE3100-D6

Differential Pressure Sensor 0 …   6 bar, DC 4 … 20 mA

QBE61.3-DP10

Diff.press sensor for liquids / 0-10V, range 0…10 bar

QBE61.3-DP2

Diff.press sensor for liquids / 0-10V, range 0…2 bar

QBE61.3-DP5

Diff.press sensor for liquids / 0-10V, range 0…5 bar

QBE63-DP01

Diff.press sensor, liquids, gas / 0-10V, range 0 … 10kpa

QBE63-DP02

Diff.press sensor, liquids, gas / 0-10V, range 0 … 20kpa

QBE63-DP05

Diff.press sensor, liquids, gas / 0-10V, range 0 … 50kpa

QBE63-DP1

Diff.press sensor, liquids, gas / 0-10V, range 0 … 100kpa

QBE64-DP4

Diff.press sensor, liquids, gas / 0-10V, range 0 … 4bar

QBM2030-1U

Standard differential pressure sensor fo

QBM2030-30

Standard differential pressure sensor fo

QBM2030-5

Standard differential pressure sensor fo

QBM3020-1

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-10

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-10D

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-1D

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-1U

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-25

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-25D

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-3

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-3D

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-5

Differential pressure sensor for air, (0

QBM3020-5D

Differential pressure sensor for air, (0

QBM4000-1

Certified differential pressure sensor f

QBM4000-10

Certified differential pressure sensor f

QBM4000-3

Certified differential pressure sensor f

QBM4100-1D

Certified differential pressure sensor f

QBM4100-1U

Certified differential pressure sensor f

QFA2000

Room humidity sensor / 0-10V, range 0…95%rh

QFA2001

Room sensor humidity 4-20mA

QFA2020

Room temp/hum sensor , range 0…50 C/ 0…95%rh

QFA2060

Room temp/hum sensor , range select / 0…95%rh

QFA2060D

Room temp/hum sensor with display, range select / 0…95%rh

QFA2071

Room sensor Hum / Temp 4-20mA

QFA3100

HQ room humidity sensor / 0-10V, range 0…100%rh

QFA3101

HQ room humidity sensor / 4-20mA, range 0…100%rh

QFA3160

HQ room temp/hum sensor , range select / 0…100%rh

QFA3160D

HQ room temp/hum sensor with display, range select / 0…100%rh

QFA3171

HQ room temp/hum sensor , range select / 0…100%rh

QFA3171D

room H/ T sensor/ 4-20 mA/ Display

QFA4160

Cert room temp/hum sensor , range select / 0…100%rh

QFA4160D

Cert room temp/hum sensor with display, range select / 0…100%rh

QFA4171

Cert room temp/hum sensor , range select / 0…100%rh

QFM2100

Duct humidity sensor / 0-10V, range 0…95%rh

QFM2101

Duct humidity sensor 4-20mA, range 0…95%rh

QFM2120

Duct temp/hum sensor , range -35…50 C/ 0…95%rh

QFM2160

Duct temp/hum sensor , range select / 0…95%rh

QFM2171

Duct temp/hum sensor , range select / 0…95%rh

QFM3100

HQ duct humidity sensor / 0-10V, range 0…100%rh

QFM3101

HQ duct humidity sensor / 4-20mA, range 0…100%rh

QFM3160

HQ duct temp/humsensor / 0-10V, range select / 0…100%rh

QFM3160D

QFM3160D  duct H/T sensor 0-10V Disp

QFM3171

HQ duct temp/humsensor / 4-20mA, range select / 0…100%rh

QFM3171D

QFM3171D  duct H/T sensor/ 4-20mA Di

QFM4160

Cert duct temp/humsensor / 0-10V, range select / 0…100%rh

QFM4171

Cert duct temp/humsensor / 4-20mA, range select / 0…100%rh

QLS60

Solar sensor, IP65 / 0-10V / 4-20mA

QPA1000

Room sensor VOC

QPA2000

Room airquality CO2 sensor / 0-10V

QPA2002

Room airquality CO2+VOC sensor / 0-10V /

QPA2080

Room sensor CO2 / T passiv

QPA2080D

Room sensor CO2 / T passiv

QPM1100

Duct sensor VOC

QPM2100

Duct airquality CO2 sensor / 0-10V, range 0…2000ppm

QPM2102

Duct airquality CO2/VOC sensor / 0-10V /, range 0…2000ppm

QPM2102D

QPM2102D  duct CO2/VOC sensor 0-10V+

QPM2160D

QPM2160D  duct CO2/Tsensor 0-10VDisp

QPM2162D

QPM2162D  duct  CO2/H/Tsensor 0-10V 

QVE2000.010

Flow Sensor / 0-10 V / DN10

QVE2000.015

Flow Sensor / 0-10 V / DN15

QVE2000.020

Flow Sensor / 0-10 V / DN20

QVE2000.025

Flow Sensor / 0-10 V / DN25

QVE2100.010

Flow Sensor / 4 - 20 mA / DN10

QVE2100.015

Flow Sensor / 4 - 20 mA / DN15

QVE2100.020

Flow Sensor / 4 - 20 mA / DN20

QVE2100.025

Flow Sensor / 4 - 20 mA / DN25

QVE3000.010

Flow Sensor / 0-10 V / DN10

QVE3000.015

Flow Sensor / 0-10 V / DN15

QVE3000.020

Flow Sensor / 0-10 V / DN20

QVE3000.025

Flow Sensor / 0-10 V / DN25

QVE3100.010

Flow Sensor / 4 - 20 mA / DN10

QVE3100.015

Flow Sensor / 4 - 20 mA / DN15

QVE3100.020

Flow Sensor / 4 - 20 mA / DN20

QVE3100.025

Flow Sensor / 4 - 20 mA / DN25

QVM62.1

Air velocity sensor

QXA2100

Condensation monitior with integratedsensor 24V

QXA2101

Condensation monitior with remote sensor24V

 

 


 

جهت استعلام قیمت و موجودی، اینجا را کلیک کنید.