سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

لیست کامل دمپر موتورهای زیمنس

 

 

 

Damper Actuators - Building Technologies  Siemens

 

 

 

 

 
GAP191.1E
Damper Actuator AC/DC 24 V, 6 Nm, NSR,
GAP196.1E
Damper Actuator AC/DC 24 V, 6 Nm, NSR,
GBB131.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 24VAC, 25 Nm
GBB131.2E
Damper actuator linear, 3 point, 24VAC, 550 N
GBB135.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 24VAC, 25 Nm
GBB136.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 24VAC, 25 Nm
GBB136.2E
Damper actuator linear, 3 point, 230VAC, 500N
GBB161.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC, 25 Nm
GBB161.2E
Damper actuator linear, 0-10V, 24VAC, 550 N
GBB163.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC, 25 Nm
GBB163.2E
Damper actuator linear, 0-10V, 24VAC, 550 N
GBB164.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC, 25 Nm
GBB166.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC, 25 Nm
GBB331.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 230VAC, 25 Nm
GBB331.2E
Damper actuator linear, 3 point, 230VAC, 550 N
GBB335.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 230VAC, 25 Nm
GBB336.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 230VAC, 25 Nm
GBB336.2E
Damper actuator linear, 3 point, 230VAC, 550 N
GCA121.1E
Damper actuator rotary SR, 2 point 24VAC 18Nm
GCA126.1E
Damper actuator rotary SR, 2 point 24VAC 18Nm
GCA131.1E
Damper actuator rotary SR, 3 point 24VAC 18Nm
GCA135.1E
Damper actuator rotary SR, 3 point 24VAC 18Nm
GCA161.1E
Damper actuator rotary SR, 0-10V 24VAC 18Nm
GCA163.1E
Damper actuator rotary SR, 0-10V 24VAC 18Nm
GCA164.1E
Damper actuator rotary SR, 0-10V 24VAC 18Nm
GCA166.1E
Damper actuator rotary SR, 0-10V 24VAC 18Nm
GCA321.1E
Damper actuator rotary SR, 2 point 230VAC 18Nm
GCA326.1E
Damper actuator rotary SR, 2 point 230VAC 18Nm
GDB131.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 5Nm
GDB131.2E
Damper actuator linear, 3 point 24VAC 125N
GDB132.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 5Nm
GDB136.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 5Nm
GDB136.2E
Damper actuator linear, 3 point 24VAC 125N
GDB161.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 5Nm
GDB161.2E
Damper actuator linear, 0-10V, 24VAC 125N
GDB163.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 5Nm
GDB163.2E
Damper actuator linear, 0-10V, 24VAC 125N
GDB164.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 5Nm
GDB166.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 5Nm
GDB181.1E/3
Damper actuator rotary VAV, 24VAC 5Nm
GDB181.1E/KN
Damper actuator VAV KNX, AC 24 V, 5 Nm,
GDB331.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 5Nm
GDB331.2E
Damper actuator linear, 3 point 230VAC 125N
GDB332.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 5Nm
GDB336.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 5Nm
GDB336.2E
Damper actuator linear, 3 point 230VAC 125N
GEB131.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 15Nm
GEB131.2E
Damper actuator linear, 3 point 24VAC 400N
GEB132.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 15Nm
GEB136.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 15Nm
GEB136.2E
Damper actuator linear, 3 point 24VAC 400N
GEB161.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 15Nm
GEB161.2E
Damper actuator linear, 0-10V, 24VAC 400N
GEB163.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 15Nm
GEB163.2E
Damper actuator linear, 0-10V, 24VAC 400N
GEB164.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 15Nm
GEB166.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 15Nm
GEB331.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 15Nm
GEB331.2E
Damper actuator linear, 3 point 230VAC 400N
GEB332.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 15Nm
GEB336.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 15Nm
GEB336.2E
Damper actuator linear, 3 point 230VAC 400N
GGA126.1E/10
Fire damper actuator rotary, 2 point 24VAC 18Nm
GGA126.1E/12
Fire damper actuator rotary, 2 point 24VAC 18Nm
GGA126.1E/T10
Fire damper actuator rotary, 2 point 24VAC 18Nm w Sensor
GGA126.1E/T12
Fire damper actuator rotary, 2 point 24VAC 18Nm w Sensor
GGA326.1E/10
Fire damper actuator rotary, 2 point 230VAC 18Nm
GGA326.1E/12
Fire damper actuator rotary, 2 point 230VAC 18Nm
GGA326.1E/T10
Fire damper actuator rotary, 2 point 230VAC 18Nm w Sensor
GGA326.1E/T12
Fire damper actuator rotary, 2 point 230VAC 18Nm w Sensor
GIB131.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 24VAC, 35 Nm
GIB135.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 24VAC, 35 Nm
GIB136.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 24VAC, 35 Nm
GIB161.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC, 35 Nm
GIB163.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC, 35 Nm
GIB164.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC, 35 Nm
GIB166.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC, 35 Nm
GIB331.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 230VAC, 35 Nm
GIB335.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 230VAC, 35 Nm
GIB336.1E
Damper actuator rotary, 3 point, 230VAC, 35 Nm
GLB131.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 10Nm
GLB131.2E
Damper actuator linear, 3 point 24VAC 250N
GLB132.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 10Nm
GLB136.1E
Damper actuator rotary, 3 point 24VAC 10Nm
GLB136.2E
Damper actuator linear, 3 point 24VAC 250N
GLB161.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 10Nm
GLB161.2E
Damper actuator linear, 0-10V, 24VAC 250N
GLB163.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 10Nm
GLB163.2E
Damper actuator linear, 0-10V, 24VAC 250N
GLB164.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 10Nm
GLB166.1E
Damper actuator rotary, 0-10V, 24VAC 10Nm
GLB181.1E/3
Damper actuator rotary VAV, 24VAC 10Nm
GLB181.1E/KN
Damper actuator VAV KNX, AC 24 V, 10
GLB331.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 10Nm
GLB331.2E
Damper actuator linear, 3 point 230VAC 250N
GLB332.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 10Nm
GLB336.1E
Damper actuator rotary, 3 point 230VAC 10Nm
GLB336.2E
Damper actuator linear, 3 point 230VAC 250N
GMA121.1E
Damper actuator rotary, 2 point, 24VAC 7Nm
GMA126.1E
Damper actuator rotary SR, 2 point, 24VAC 7Nm
GMA131.1E
Damper actuator rotary SR, 3 point, 24VAC 7Nm
GMA132.1E
Damper actuator rotary SR, 3 point, 24VAC 7Nm
GMA136.1E
Damper actuator rotary SR, 3 point, 24VAC 7Nm
GMA161.1E
Damper actuator rotary SR, 0-10V, 24VAC 7Nm
GMA163.1E
Damper actuator rotary SR, 0-10V, 24VAC 7Nm
GMA164.1E
Damper actuator rotary SR, 0-10V, 24VAC 7Nm
GMA166.1E
Damper actuator rotary SR, 0-10V, 24VAC 7Nm
GMA321.1E
Damper actuator rotary SR, 2 point, 230VAC 7Nm
GMA326.1E
Damper actuator rotary SR, 2 point, 230VAC 7Nm
GNA126.1E/10
Fire damper actuator rotary, 2 point 24VAC 7Nm
GNA126.1E/12
Fire damper actuator rotary, 2 point 24VAC 7Nm
GNA126.1E/T10
Fire damper actuator rotary, 2 point 24VAC 7Nm w Sensor
GNA126.1E/T12
Fire damper actuator rotary, 2 point 24VAC 7Nm w Sensor
GNA326.1E/10
Fire damper actuator rotary, 2 point 230VAC 7Nm
GNA326.1E/12
Fire damper actuator rotary, 2 point 230VAC 7Nm
GNA326.1E/T10
Fire damper actuator rotary, 2 point 230VAC 7Nm w Sensor
GNA326.1E/T12
Fire damper actuator rotary, 2 point 230VAC 7Nm w Sensor
GNP191.1E
Damper Actuator AC/DC 24 V, 6 Nm, SR, 2s
GNP196.1E
Damper Actuator AC/DC 24 V, 6 Nm, SR, 2
GQD121.1A
Damper actuator rotary SR, 2 point, 24AC/DC, 2Nm
GQD126.1A
Damper Actuator AC/DC 24 V, 2 Nm, SR,
GQD131.1A
Damper actuator rotary SR, 3 point, 230VAC, 2Nm
GQD161.1A
Damper actuator, SR, AC/DC 24 V, 2 Nm
GQD166.1A
Damper Actuator AC/DC 24 V, 2 Nm, SR,30/
GQD321.1A
Damper actuator rotary SR, 2 point, 230VAC, 2Nm
GQD326.1A
Damper Actuator AC 230 V, 2 Nm, SR,3
GSD121.1A
Damper actuator rotary, 2 point, 24AC/DC, 2Nm
GSD126.1A
Damper Actuator AC/DC 24 V, 2 Nm, NSR,30
GSD321.1A
Damper actuator rotary, 2 point, 230VAC, 2Nm
GSD326.1A
Damper Actuator AC 230 V, 2 Nm, NSR, 30s
GGD126.1U
Damper Actuator 142 LB-IN,24VAC,2PT,15 SEC. S
GGD326.1U
Damper Actuator 142LB-IN,230VAC,2-PT,15SEC.