سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 

   شیر های متداول زیمنس در کاربردهای گرمایش

 

 

 
 
 
 

1-1   شیرهای کنترلی زیمنس در بویلرهای مختلف 

 
 
 
 
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 10 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 25 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 40 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 10 و  با اتصال پیچی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 40 و  با اتصال پیچی
شیرهای 3 راهه Slipper  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
شیرهای 3 راهه Slipper  با  فشار کاری 10 و  با اتصال داخلی
شیرهای 3 راهه Slipper  با  فشار کاری 10 و  با اتصال خارجی
شیرهای 4 راهه Slipper  با  فشار کاری 10 و  با اتصال داخلی
شیرهای پروانه ای  با  فشار کاری6 و 10 و 16 با اتصال پیچی
شیرهای پروانه ای  با  فشار کاری6 و 10 و 16 با اتصال پیچی
شیرهای  2 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی با اتصالات پیچی
شیرهای  2 راهه با  فشار کاری 40 و  با اتصال داخلی
شیرهای  3 راهه با  فشار کاری 40 و  با اتصال داخلی
 
 
 
1-2-     شیرهای کنترلی زیمنس در رادیاتور ها
 
شیرهای رادیاتوری برنجی با اتصالات خارجی و داخلی
شیرهای رادیاتوری برنجی با اتصالات خارجی و داخلی
شیرهای رادیاتوری برنجی با اتصالات خارجی و داخلی
شیرهای رادیاتوری برنجی با اتصالات خارجی و داخلی
شیرهای رادیاتوری برنجی با اتصالات خارجی و داخلی
شیرهای رادیاتوری برنجی با اتصالات خارجی و داخلی  بهمراه کنترل فشار
شیرهای رادیاتوری برنجی با اتصالات خارجی و داخلی بهمراه کنترل فشار
 
1-3-     شیرهای کنترلی زیمنس در آب گرم مصرفی
 
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 25 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 40 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 25 و  با اتصال خارجی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 40 و  با اتصال خارجی
شیرهای2 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی  با اتصالات پیچی
شیرهای 3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی با اتصالات پیچی
شیرهای  3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی با اتصالات خارجی
شیرهای  3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی  با اتصالات خارجی
شیرهای  3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی با اتصالات خارجی
شیرهای کنترلی ماژولی با محرک مغناطیسی با  فشار کاری 16
شیرهای  2 راهه با  فشار کاری 40 و  با اتصال داخلی
شیرهای  3 راهه با  فشار کاری 40 و  با اتصال داخلی
 
 
1-4-    شیرهای کنترلی زیمنس در گرمایش از کف
 
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات داخلی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات داخلی
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
 
1-5-    شیرهای کنترلی زیمنس در تجهیزات گرمایش منطقه ای مثل: کنوکتور و یونت هیتر ها
 
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات داخلی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات داخلی
شیرهای 3 راهه  با  بایپس با فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
شیرهای 3 راهه  با  بایپس با فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
 
1-6-     شیرهای کنترلی زیمنس در تجهیزات عمومی در کلیه سیستم های گرمایشی
 
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 10 و  با اتصال پیچی
VVF31
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VVF40
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VVF41
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VVF45
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 25 و  با اتصال پیچی
VVF52
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 40 و  با اتصال پیچی
VVF61
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
VVG41
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
VVG44
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 25 و  با اتصال خارجی
VVG55
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
VXG41
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
VXG44
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
VXF21
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 10 و  با اتصال پیچی
VXF31
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VXF40
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VXF41
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VXF61
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
VVP45
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
VXP45
شیرهای 3 راهه Slipper  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
VBF21
شیرهای 3 راهه Slipper  با  فشار کاری 10 و  با اتصال خارجی
VBG31
شیرهای 3 راهه Slipper  با  فشار کاری 10 و  با اتصال داخلی
VBI31
شیرهای 4 راهه Slipper  با  فشار کاری 10 و  با اتصال داخلی
VCI31
شیرهای 3 راهه Slipper  با  فشار کاری 10 و  با اتصال داخلی
VBI31
شیرهای Combi  با جنس برنجی با پرس داغ با  فشار کاری 25
VPI45
شیرهای پروانه ای  با  فشار کاری6 و 10 و 16 با اتصال پیچی
VKF41
شیرهای پروانه ای  با  فشار کاری6 و 10 و 16 با اتصال پیچی
VKF46
شیرهای2 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی  با اتصالات پیچی
MVF461H
شیرهای3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی با اتصالات پیچی
MXF461
شیرهای 3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی با اتصالات خارجی
MXG461
شیرهای 3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی  با اتصالات خارجی
MXG461S
شیرهای 3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی  با اتصالات پیچی
MXF461B
شیرهای کنترلی ماژولی با محرک مغناطیسی با  فشار کاری 16
M3P FY
شیرهای  2 راهه با  فشار کاری 40 و  با اتصال داخلی
VAI61
شیرهای  3 راهه با  فشار کاری 40 و  با اتصال داخلی
VBI61
 
2- شیر های متداول زیمنس  در کاربردهای سرمایش
 
2-1-     شیرهای کنترلی زیمنس در برج های خنک کننده
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VVF41
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VXF40
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VXF41
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 25 و  با اتصال پیچی
VXF61
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
VXG41
شیرهای پروانه ای  با  فشار کاری6 و 10 و 16 با اتصال پیچی
VKF46
شیرهای پروانه ای  با  فشار کاری6 و 10 و 16 با اتصال پیچی
VKF46 TS
شیرهای 3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی با اتصالات خارجی
MXG462S
شیرهای کنترلی ماژولی با محرک مغناطیسی با  فشار کاری 16
M3P FY
 
2-2-    شیرهای کنترلی زیمنس در سرمایش از سقف
 
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
VVP45
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات داخلی
VVI46
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصالات SERTO
VVP47
 
2-3-  شیرهای کنترلی زیمنس در چیلر های مختلف
 
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
VVF21
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 10 و  با اتصال پیچی
VVF31
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VVF40
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VVF41
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VVF45
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 25 و  با اتصال پیچی
VVF52
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 40 و  با اتصال پیچی
VVF61
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
VVG41
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال خارجی
VVG44
شیرهای 2 راهه  با  فشار کاری 25 و  با اتصال خارجی
VVG55
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 6 و  با اتصال پیچی
VXF21
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 10 و  با اتصال پیچی
VXF31
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 16 و  با اتصال پیچی
VXF41
شیرهای 3 راهه  با  فشار کاری 40 و  با اتصال پیچی
VXF61
شیرهای پروانه ای  با  فشار کاری6 و 10 و 16 با اتصال پیچی
VKF46
شیرهای پروانه ای  با  فشار کاری6 و 10 و 16 با اتصال پیچی
VKF41
شیرهای 3 راهه کنترل ماژولی با محرک مغناطیسی  با اتصالات خارجی
MXG461S

 

 

 

 

جهت استعلام قیمت و موجودی، اینجا را کلیک کنید.