سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

لیست درایو های تغییردور زیمنس

 

لیست درایو های تغییردور زیمنس

 

 

Variable speed drives - Siemens Building Technologies

 

 

SED2-0.37/32X

Variable Speed Drive

BLANK

400V,  0.37KW

SED2-0.55/22B

Variable Speed Drive

230V,  0.55 kW, B-filter

SED2-0.55/22X

Variable Speed Drive

230V,  0.55KW

SED2-0.55/32B

Variable Speed Drive

400V,  0.55 kW, B-filter

SED2-0.55/32X

Variable Speed Drive

400V,  0.55KW

SED2-0.75/22B

Variable Speed Drive

230V,  0.75 kW, B-filter

SED2-0.75/22X

Variable Speed Drive

230V,  0.75KW

SED2-0.75/32B

Variable Speed Drive

400V,  0.75 kW, B-filter

SED2-0.75/32X

Variable Speed Drive

400V,  0.75KW

SED2-1.1/22B

Variable Speed Drive

230V,  1.1 kW, B-filter

SED2-1.1/22X

Variable Speed Drive

230V,  1.1KW

SED2-1.1/32B

Variable Speed Drive

400V,  1.1 kW, B-filter

SED2-1.1/32X

Variable Speed Drive

400V,  1.1KW

SED2-1.1/35B

Variable Speed Drive

400V,  1.1 kW, IP54, B-filter

SED2-1.1/35X

Variable Speed Drive

400V,  1.1 kW, IP54

SED2-1.5/22B

Variable Speed Drive

230V,  1.5 kW, B-filter

SED2-1.5/22X

Variable Speed Drive

230V,  1.5KW

SED2-1.5/32B

Variable Speed Drive

400V,  1.5 kW, B-filter

SED2-1.5/32X

Variable Speed Drive

400V,  1.5KW

SED2-1.5/35B

Variable Speed Drive

400V,  1.5 kW, IP54, B-filter

SED2-1.5/35X

Variable Speed Drive

400V,  1.5 kW, IP54

SED2-11/22B

Variable Speed Drive

230V,  11 kW, B-filter

SED2-11/22X

Variable Speed Drive

230V,  11KW

SED2-11/32B

Variable Speed Drive

400V,  11 kW, B-filter

SED2-11/32X

Variable Speed Drive

400V,  11KW

SED2-11/35B

Variable Speed Drive

400V,  11 kW, IP54, B-filter

SED2-11/35X

Variable Speed Drive

400V,  11 kW, IP54

SED2-15/22B

Variable Speed Drive

230V,  15 kW, B-filter

SED2-15/22X

Variable Speed Drive

230V,  15KW

SED2-15/32B

Variable Speed Drive

400V,  15 kW, B-filter

SED2-15/32X

Variable Speed Drive

400V,  15KW

SED2-15/35B

Variable Speed Drive

400V,  15 kW, IP54, B-filter

SED2-15/35X

Variable Speed Drive

400V,  15 kW, IP54

SED2-18.5/22B

Variable Speed Drive

230V,  18.5 kW, B-filter

SED2-18.5/22X

Variable Speed Drive

230V,  18.5KW

SED2-18.5/32B

Variable Speed Drive

400V,  18.5 kW, B-filter

SED2-18.5/32X

Variable Speed Drive

400V,  18.5KW

SED2-18.5/35B

Variable Speed Drive

400V,  18.5 kW, IP54, B-filter

SED2-18.5/35X

Variable Speed Drive

400V,  18.5 kW, IP54

SED2-2.2/22B

Variable Speed Drive

230V,  2.2 kW, B-filter

SED2-2.2/22X

Variable Speed Drive

230V,  2.2KW

SED2-2.2/32B

Variable Speed Drive

400V,  2.2 kW, B-filter

SED2-2.2/32X

Variable Speed Drive

400V,  2.2KW

SED2-2.2/35B

Variable Speed Drive

400V,  2.2 kW, IP54, B-filter

SED2-2.2/35X

Variable Speed Drive

400V,  2.2 kW, IP54

SED2-22/22B

Variable Speed Drive

230V,  22 kW, B-filter

SED2-22/22X

Variable Speed Drive

230V,  22KW

SED2-22/32B

Variable Speed Drive

400V,  22 kW, B-filter

SED2-22/32X

Variable Speed Drive

400V,  22KW

SED2-22/35B

Variable Speed Drive

400V,  22 kW, IP54, B-filter

SED2-22/35X

Variable Speed Drive

400V,  22 kW, IP54

SED2-3/22B

Variable Speed Drive

230V,  3 kW, B-filter

SED2-3/22X

Variable Speed Drive

230V,  3KW

SED2-3/32B

Variable Speed Drive

400V,  3 kW, B-filter

SED2-3/32X

Variable Speed Drive

400V,  3KW

SED2-3/35B

Variable Speed Drive

400V,  3 kW, IP54, B-filter

SED2-3/35X

Variable Speed Drive

400V,  3 kW, IP54

SED2-30/22B

Variable Speed Drive

230V,  30 kW, B-filter

SED2-30/22X

Variable Speed Drive

230V,  30KW

SED2-30/32B

Variable Speed Drive

400V,  30 kW, B-filter

SED2-30/32X

Variable Speed Drive

400V,  30KW

SED2-30/35B

Variable Speed Drive

400V,  30 kW, IP54, B-filter

SED2-30/35X

Variable Speed Drive

400V,  30 kW, IP54

SED2-37/22B

Variable Speed Drive

230V,  37 kW, B-filter

SED2-37/22X

Variable Speed Drive

230V,  37KW

SED2-37/32B

Variable Speed Drive

400V,  37 kW, B-filter

SED2-37/32X

Variable Speed Drive

400V,  37KW

SED2-37/35B

Variable Speed Drive

400V,  37 kW, IP54, B-filter

SED2-37/35X

Variable Speed Drive

400V,  37 kW, IP54

SED2-4/22B

Variable Speed Drive

230V,  4 kW, B-filter

SED2-4/22X

Variable Speed Drive

230V,  4KW

SED2-4/32B

Variable Speed Drive

400V,  4 kW, B-filter

SED2-4/32X

Variable Speed Drive

400V,  4KW

SED2-4/35B

Variable Speed Drive

400V,  4 kW, IP54, B-filter

SED2-4/35X

Variable Speed Drive

400V,  4 kW, IP54

SED2-45/22B

Variable Speed Drive

230V,  45 kW, B-filter

SED2-45/22X

Variable Speed Drive

230V,  45KW

SED2-45/32B

Variable Speed Drive

400V,  45 kW, B-filter

SED2-45/32X

Variable Speed Drive

400V,  45KW

SED2-45/35B

Variable Speed Drive

400V,  45 kW, IP54, B-filter

SED2-45/35X

Variable Speed Drive

400V,  45 kW, IP54

SED2-5.5/22B

Variable Speed Drive

230V,  5.5 kW, B-filter

SED2-5.5/22X

Variable Speed Drive

230V,  5.5KW

SED2-5.5/32B

Variable Speed Drive

400V,  5.5 kW, B-filter

SED2-5.5/32X

Variable Speed Drive

400V,  5.5KW

SED2-5.5/35B

Variable Speed Drive

400V,  5.5 kW, IP54, B-filter

SED2-5.5/35X

Variable Speed Drive

400V,  5.5 kW, IP54

SED2-55/32B

Variable Speed Drive

400V,  55 kW, B-filter

SED2-55/32X

Variable Speed Drive

400V,  55KW

SED2-55/35B

Variable Speed Drive

400V,  55 kW, IP54, B-filter

SED2-55/35X

Variable Speed Drive

400V,  55 kW, IP54

SED2-7.5/22B

Variable Speed Drive

230V,  7.5 kW, B-filter

SED2-7.5/22X

Variable Speed Drive

230V,  7.5KW

SED2-7.5/32B

Variable Speed Drive

400V,  7.5 kW, B-filter

SED2-7.5/32X

Variable Speed Drive

400V,  7.5KW

SED2-7.5/35B

Variable Speed Drive

400V,  7.5 kW, IP54, B-filter

SED2-7.5/35X

Variable Speed Drive

400V,  7.5 kW, IP54

SED2-75/32B

Variable Speed Drive

400V,  75 kW, B-filter

SED2-75/32X

Variable Speed Drive

400V,  75KW

SED2-75/35B

Variable Speed Drive

400V,  75 kW, IP54, B-filter

SED2-75/35X

Variable Speed Drive

400V,  75 kW, IP54

SED2-90/32B

Variable Speed Drive

400V,  90 kW, B-filter

SED2-90/32X

Variable Speed Drive

400V,  90KW

SED2-90/35B

Variable Speed Drive

400V,  90 kW, IP54, B-filter

SED2-90/35X

Variable Speed Drive

400V,  90 kW, IP54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت استعلام قیمت و موجودی، اینجا را کلیک کنید.